Privacybeleid

boldingdavids notarissen B.V. PRIVACYBELEID WEBSITE / ONLINE DOSSIER
Laatste update: 01-01-2019

1 Algemeen

1.1 | Dit privacybeleid (hierna: “Beleid”) wordt gebruikt door boldingdavids notarissen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08098750, statutair gevestigd te Almelo en kantoor houdende aan de (7607 GE) Wierdensestraat 41, Almelo (hierna: “BD”). BD kan worden bereikt door te e-mailen naar info@boldingdavids.nl.

1.2 | Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van data die u als natuurlijke persoon identificeert, alsmede van data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door BD, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website www.boldingdavids.nl (hierna: “Website”) en Online Dossier (hierna: “Online Dossier”).

1.3 | De Website biedt cliënten van BD (hierna in enkelvoud: “Cliënt”) de mogelijkheid om op eenvoudige wijze contact op te nemen met BD. In aanvulling hierop biedt BD Cliënt de mogelijkheid om via Online Dossier inzage te krijgen in lopende dossiers.

1.4 | In het kader van de verwerking van Persoonsgegevens via de Website en Online Dossier is Cliënt als natuurlijke persoon aan te merken als ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). BD is op haar beurt aan te merken als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Dit Beleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door BD, als Verwerkingsverantwoordelijke.

1.5 | In het kader van de verwerking van Persoonsgegevens kan BD derde partijen inschakelen, die ten behoeve van BD en op grond van instructies van BD Persoonsgegevens verwerken. Zo wordt voor Online Dossier gebruik gemaakt van de producten en diensten van Van Brug Software. Met Van Brug Software zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens in Online Dossier. Deze gegevens worden enkel voor doeleinden van BD verwerkt.

1.6 | BD is gerechtigd dit Beleid op ieder moment te wijzigen. Indien het Beleid is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van BD.

2 Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 | Via de Website en Online Dossier verwerkt BD persoonsgegevens. BD verwerkt deze persoonsgegevens op grond van uw toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van uw opdracht aan BD. Indien Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming kan deze altijd worden ingetrokken.

2.2 | Binnen de Website en Online Dossier worden de volgende gegevens verwerkt:

Contactformulier:
• Voor- en achternaam;
• Bedrijfsnaam, indien u ervoor kiest deze te verstrekken;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer, indien u ervoor kiest deze te verstrekken;
• Adresgegevens, indien u ervoor kiest deze te verstrekken;
• Gegevens m.b.t. aanvraag offerte;

Online Dossier:
• Gebruikersnaam;
• Wachtwoord;
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Mobiel telefoonnummer;
• NAW-gegevens;
• Gegevens over de bij BD in behandeling zijnde dossiers;

Automatisch, bij gebruik van Website en/of Online Dossier:
• IP adres;

2.3 | BD bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om producten en diensten te leveren aan Cliënt, een contactverzoek af te handelen en om uw gebruik van de Online Dossier te faciliteren. Voor zover een wettelijke bewaartermijn bestaat, bewaart BD uw Persoonsgegevens gedurende deze wettelijke bewaartermijn.

3 Doel voor de verwerking van Persoonsgegevens

3.1 | De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt en/of de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. De betrokkene heeft het recht de toestemming te alle tijde in te trekken.

BD verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het identificeren van de Cliënt en/of andere betrokkenen;
• Uitvoering van overeenkomsten gesloten met de Cliënt, bijvoorbeeld voor de levering van notariële diensten;
• Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
• Communicatie;
• Marketing, bijvoorbeeld het sturen van een overzicht van de verschillende typen dienstverlening door BD en een periodieke nieuwsbrief;
• Andere doeleinden mits dit vooraf met Cliënt of ander betrokkene is overeengekomen;

4 Elektronische contactgegevens

4.1 | Mocht u elektronische contactgegevens, maar niet beperkt tot een e-mailadres, aan BD hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt om een goed gebruik van Online Dossier mogelijk te maken. Door gebruik te maken van Online Dossier geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van BD over Online Dossier en de werking hiervan.

5 Ontvangers van Persoonsgegevens

5.1 | De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, verwerkt via de Website en/of Online Dossier, zijn enkel inzichtelijk voor BD en Cliënt. Wel maakt BD gebruik van de diensten van derden om de Website en Online Dossier te kunnen faciliteren. Zo kunnen gegevens staan opgeslagen op servers van of gefaciliteerd door Van Brug Software. BD draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens te allen tijde binnen Nederland of de Europese Economische Ruimte worden opgeslagen en verwerkt.

6 Beveiliging

6.1 | BD hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt BD technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Om de Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende maatregelen door BD geïmplementeerd:
• Encryptie van Persoonsgegevens bij verzending en transport;
• Beveiliging van servers en opslagruimte voor Persoonsgegevens met wachtwoorden;

7 Uw rechten

7.1 | De AVG geeft u bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. BD is de entiteit (ten aanzien van verwerkingen) die deze rechten voor u kan effectueren. Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens en daarnaast heeft u de volgende rechten:
• Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.

• Inzage: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn, en inzage te verkrijgen in deze gegevens.

• Rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen

• Beperking van de verwerking: U heeft het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking indien gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of de gegevens niet meer nodig. Ook indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens kan de verwerking beperkt worden.

• Recht om vergeten te worden: U kunt BD verzoeken alle u betreffende persoonsgegevens te wissen. Houd er rekening mee dat BD niet onder alle omstandigheden aan een dergelijk verzoek kan en hoeft te voldoen, onder meer als er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

• Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen teneinde deze door te geven aan een andere dienstverlener.

• Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.

7.2| Indien u verzoekt uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat u Online Dossier niet meer kunt gebruiken.

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 | Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op dit privacybeleid.

8.2 | Ieder geschil in verband met dit privacybeleid of het gebruik van het Online Dossier zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Overijssel, zittingsplaats Almelo.

Informeer naar welke passende oplossing we u kunnen bieden

Kom in contact
×
Afspraak maken?